Kullanıcı Girişi

Kullanıcı girişi yapabilmeniz için kullanıcı adı ve parolaya sahip olmanız gerekmektedir. Üye değilseniz sağdaki bölümden üyelik kaydı gerçekleştirebilirsiniz.

Şifrenizi unuttuysanız sağdaki Yeni Üyelik/Şifremi Unuttum bölümüne sadece email adresinizi giriniz.

Giriş

Giriş Formu

 

Yeni Üyelik/Şifremi Unuttum..:: Kitapistanbul ::..
Kitap Kültürü Platformu
 • Siret Tedkikleri
 • Bünyamin Erul, Siret Tedkikleri, Otto Yayınları, Ankara, 2013
Bu kitap, yazarın farklı zaman ve mekânlarda yazdığı makale, tanıtım ve kritiklerden oluşan toplam on iki yazıdan oluşmaktadır. Esere, yazıların merkezinde Hz. Peygamber'in sireti olması nedeniyle 'siret'; eleştirel bakış açısına dayalı bir inceleme olması sebebiyle de 'tedkik' adı verilmiştir. Kitaptaki yazılar, Hz. Peygamber'in siretiyle ilgili eksik ve yanlış bilgi kaynaklı sorunların giderilmesine yardımcı olacaktır. kitap içinde yer alan makalelerin isimleri Hz. Peygamber'in Risalet Öncesi Hayatına Farklı bir Yaklaşım Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru Harputlu Abdülhamit Efendi ve Hz. Peygamber'in Bilgisine Dair Bir Risalesi Yaşar nuri Öztürk'ün Kendi Dilinden Hz. Muhammed Hz. Peygamber ve Bed... devam için tıklayınız.
 • Kanayan Simya
 • Nazir Akalın, Kanayan Simya, Beyan Yayınları, İstanbul, 1998
Nazir Akalın aramızdan ayrıldığında takvim yaprakları 2002 yılını gösteriyordu. Şairdi ve saf şiirin peşine düşmüştü. Ölüm haberini aldığımda içim ürperdi. Son olarak Fecr yayınevinde görüşmüştük. Şiir üzerine enfes bir poetika konuşması yapmıştı. Niçin kayda almadığımıza haya hayıflandığım bir konuşma idi. Şiiri bilen, şiirin uçlarında dolaşan, velud bir şairi genç yaşta kaybetmiştik. Kanayan Simya kitabını bulursanız mutlaka okuyun. Sizin de içinizi ısıtacak ve ürpertecek şiirler çıkacaktır. Şairin Ölümü hüzn içinde yürüyen dört insan omuzunun anlamaz birçokları sonsuz güzelliğinden sözcükler çıkagelir umulmadık bir vecdle dönülmez serüvenlerin gülünden dikeninden yüzü kanlı kız çocuklarının gözu... devam için tıklayınız.
 • Kelam Terimleri Sözlüğü
 • Bekir Topaloğlu, İlyas Çelebi, Kelam Terimleri Sözlüğü, İSAM Yayınları, İstanbul, 2010
Temel İslam ilimlerinden biri olan kelam, 2. (8.) yüzyıldan itibaren, kendine has mana ve muhtevaya sahip kavramlar edinmeye başlamıştır. Başta Ebu Mansur el-Matüridi ve Ebü’l-Hasan el-Eş’ari olmak üzere çeşitli kelam alimlerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde terimlerin sayısı artmış, diğer İslam ilimleriyle birlikte bu disiplinin de terimlerini konu edinen eserler kaleme alınmıştır. Kelam alanında telif edilen eserler içinde Seyyid Şerif el- Cürcani’nin et-Ta’rifat’ı ile Muhammed b.A’la et-Tehanevi’nin Keşşafü ıstılahati’l-fünun en çok şöhret bulan kitaplarıdır. Elinizdeki sözlük, kelam alanına girdiği kabul edilen veya başka ilim ve disiplinlere ait olmakla birlikte kelamı da ilgilendiren terimlerden me... devam için tıklayınız.
 • Mevzu Hadisler Menşei ve Tanıma Yolları
 • M. Yaşar Kandemir, Mevzu Hadisler Menşei ve Tanıma Yolları, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1987
Hz. Peygamber ilahi emirleri tebliğ etmekle kalmamış, dini bilfiil yaşamış ve tatbik etmiştir. Ne var ki, Müslümanların en tabii hak ve vazifesi olan Peygamberini olduğu gibi tanıma keyfiyeti, hadis diye uydurulan sözlerle güçleştirilmiştir. İşte elinizdeki bu kitapta hadis uydurma hareketinin ne zaman başladığı, insanları hadis uydurmaya sevkeden amillerin neler olduğu etraflıca incelenmiş, hadislerin uydurulmasında ve yayılmasında rol alanların durumları araştırılmıştır. Ayrıca, hadis uydurma hareketi karşısında hadis âlimlerinin mukabil faaliyetleri, yalancıları tanımak için ortaya koydukları esaslar belirtilmiş, sadece mevzu hadisleri inceleyen kitaplar tespit edilerek, bunların muhteva ve tenkid usulleri ... devam için tıklayınız.
 • Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri
 • Sönmez Kutlu, Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, TDV Yayınları, Ankara, 2010
Haricîlik, Şia ve Mutezile’nin yanısıra kaynaklarda fikirlerinden en çok bahsedilen mezheplerden birisi de Mürcie’dir. Horasan ve Maveraünnehir’de İslâm’ın yayılışında önemli katkıları olan bu mezhebin tarihinin aydınlatılması, Türklerin İslâmlaşma sürecinde bilgi boşluğunun giderilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Ayrıca Türklerin itikadda mensubu bulunduğu Matüridîlik mezhebinin Ebu Hanife’den Ebu Mansur el-Matüridî’ye kadar olan Mirciî gelişimi, mezhepler tarihi açısından önem taşımaktadır. Bu kitapta, çeşitli kaynaklara müracaat edilerek bu mezhebin doğuşu, teşekkülü ve akide esasları, sonra görüşlerinin Horasan ve Maveraünnehir’de Emeviler ve Abbasiler döneminde, hangi şehirlerde kimler tarafı... devam için tıklayınız.
 • Kültür ve Dil
 • Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, Dergah Yayınları, İstanbul, 1999
Türk dili ve kültürü üzerinde söz söyleyenler, ayrı kanaat ve ilkelerden hareket etmenin tabii neticesi olarak ayrı neticelere varmaktadır. Ayrı ilkeleri belirleyen temel unsurlar arasında Türk kültürünün kaynakları, İslam dininin Türk toplumunun yapısına etkileri ve batılılaşma meselesinin boyutları gibi önemli konular vardır. Eşyayı kullanma ve ona hakim olma tarzı şeklinde tarif edilen kültür, bir çok yerde ancak dil sayesinde, ifadeye bürünmekte ve manalar kzanmaktadır. Bu noktada dili kültürden, kültürü de ortaya çıktığı ve boy verdiği ortamın dünya görüşünden ayrı düşünmek mümkün değildir.... devam için tıklayınız.
 • Kabus
 • Alev Alatlı, Kabus, Everest Yayınevi, İstanbul, 2005
2020’li yıllar... Postnişinde Yüce Pir’in oturduğu Yeni Dünya Düzeni tarikatı iktidarını hızla güçlendirmektedir. Tarikatı oluşturan vasıl, salik, mürid ve talipler, Son Hakikat dedikleri dünya görüşlerini gezegenin bütününe tabliğ etmekle yükümlüdürler. Dünya halkları ya Teklemiş Varoluşta eriyecekler ya da genleri yok edilmek suretiyle mutlak bir biyolojik ölümle karşı karşıya bırakılan Sömürülmezlere’in ve Lanetliler’in kaderini paylaşacaklardır. POSTMODERN FAŞİZM, Tek bir dünya, tek bir devlet, tek bir bayrak! sloganıyla özetlenen çağdaş değerlerini, evrensel medyanın tüm olanaklarını kullanarak dayatır. YÜCE PİR’in KUTSAL KOALİSYONU ile baş edebilecek tek bir güç vardır: Schrödinger’in Kedisi. Erwin Schröd... devam için tıklayınız.
 • Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelamî Problemlere Etkileri
 • Ahmet Akbulut, Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelamî Problemlere Etkileri, Birleşik Yayıncılık, Ankara, 1992
Bu çalışmada; siyasi iktidarı ele geçirmeye veya iktidarın kararlarını yönlendirmeye dönük eylemler siyasi faaliyet olarak kabul edilmektedir. Olaylara siyasi açıdan bakılarak, siyasi hadiselerin doğurduğu neticeler değerlendirilmektedir. Olaylarda zaman zaman mikro tahlillere de girilmiş olması, eğilimlerin ortaya çıkarılması amacına yönelik olup, tarihi olayları tespit etmek gibi bir gaye taşımamaktadır. Hangi siyasi olayların, hangi itikadi farklılaşmaya sebep olduğu, o olayın ardından zikredilerek, hadiseler konulara göre incelenmeye çalışılmıştır. Rivayetler değerlendirilirken, olabilirlik, siyasi, ictimai, kültürel şartlar ve insan tabiatı dikkate alınarak, menkulde makul olma esasına da riayet etmeye ç... devam için tıklayınız.
 • Sufi ve Kitap
 • Yusuf Turan Günaydın, Sufi ve Kitap, Kurtuba Kitap İstanbul, 2012
Tasavvufun bazı temel ve tali kaynaklarını ele aldığımız bu kitap, söz konusu eserleri tanıtmaktan çok, içlerinde geçen dikkat çekici bazı noktaların öne çıkartılmasını amaçlıyor. Bazen de bu eserlerde dağınık olarak geçen bir konuyu, bir tür derleme yoluyla okuyucunun dikkatine sunmaya çalışıyor. Hemen hepsi aynı konuları ele alsalar da onlara çok farklı zaviyelerden bakabilen sufiler, zevkle okunan metinler inşa etmişlerdir. Hiç ummadığınız bir anda bir ayetin işari tefsiri, bir hadisin şerhi, yahut daha önce hakkında çokça bilgiye rastladığınız noktalarda incelikli ve sık karşılaşılmayan açıklamalarla burun buruna gelebilirsiniz bu tür eserlerde. Bu çalışma aynı zamanda sufi ve kitap ilişkisini de görü... devam için tıklayınız.
 • Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş
 • Oliver Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, Turan Koç, Rey Yayınları, Kayseri, 1992
Oliver Leaman'ın bu kitabı, ortaçağ İslâm dünyasındaki felsefî kavgalara bir giriş mahiyetindedir. Kitap, o dönemin felsefî çevrelerinde tartışma konusu olan, evrenin yoktan/yok iken yaratılışı, ruhun ölümsüzlüğü ya da diriliş, ahlâkın mahiyeti, doğal hukukla dinî hukuk arasındaki ilişki gibi bir dizi konuyu tartışmaktadır. Yazar, Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî, İbn Rüşd ve Musa İbn Meymun'un sözünü ettiğimiz bu ve ilgili konulardaki kanıtlarının oldukça geniş bir tahlilini vermektedir. İslâm dünyası ile ilgili iktisat, siyaset ve toplumsal gelişmeler konusunda yapılan çok sayıda çalışma yanında, İslâm düşünce sistemiyle ilgili olarak başlı başına böyle bir çalışmanın ortaya konmuş olması, konuya ilgi duyan okurlar ... devam için tıklayınız.
 • Kur'an'da Değerler Sistemi
 • Süleyman Tuğral, Kur'an'da Değerler Sistemi, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2008
İbn Ömer Hz Peygamber'den şöyle rivayet etmiştir: İslâm beş şey üzerine binâ olunmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resûlü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek, ramazan orucunu tutmak. Buhârî'nin rivayet ettiği bu hadis, zihinlerde Allah katında en önemli değerlerin Allah'a ve resûlüne inanmak ile zikredilen ibadetler olduğu fikrinin oluşmasına; insanların diğer insanlarla münasebetine ilişkin değerlerin bunların yanında ikinci mertebedeymiş gibi sanılmasına yol açmaktadır. Meseleye Kur'an açısından bakıldığında gerçekten de durum böyle midir? İşte bu çalışma, Kur'an'ın değerleri nasıl bir sistem oluşturmaktadır?, Kur'an'a göre en önemli değerler nelerdir? s... devam için tıklayınız.
 • Ruhun Dirilişi
 • Sezai Karakoç, Ruhun Dirilişi, Diriliş Yayınları, İstanbul, 2012
Firavunlar, diktatörler ve tiranlar şeytanın köleleridirler. İçlerini kaplayan gurur ve büyüklenmek illeti, şeytanın melek ve insan önünde kapıldığı aşağılık duygusundan onlara bulaşmış bir kötülük, bir hastalıktır. Yaratan, öldüren, tekrar dirilten, ezeli ve ebedi Allah'a boyun eğmemek, başkaldırmak, insanları O'na yönelmekten çevirmek, tanrılaşmak ve ebedileşmek için yapılan boş ve gülünç çabalardır. Allah'ın zaman kılıcı bunları biçmiştir. Çağımızda insanın düşmanı ve şeytanın kölesi modern firavunlar, diktatörler gelip gitmekte, zaman aynasında boylarının ölçüsünü almaktadırlar. Ve daha kötüsü bunlar sistemlerini kurmuşlardır. Allah'ı inkar etmenin, Allah'a başkaldırmanın sistemleri, insanlığın bugün en b... devam için tıklayınız.
 • Bilgi Felsefesi
 • Alparslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi, İnsan Yayınları, İstanbul, 1992
Bilgi kuramı olmadan bir felsefi sistemin kurulması düşünülemez. Bu durumda ya başka bir filozofun bilgi kuramını kullanmak veya kendi bilgi kuramımızı ortaya koymak zorundayız. Bu eser ikinci yolu seçmeyi tercih etmiştir. Yine bir varlık kuramımız olmadan felsefi bir sistem kuramayız. Bu açıdan varlık kuramı her felsefi sistemin temelini teşkil eder. Bilgi kuramı ise, bir bakıma varlık kuramının metodolojisini teşkil etmektedir. Bu açıdan varlık ve bilgi, her türlü sistemli bilgi elde etmenin en temel ögeleri olarak felsefede karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden bilgi felsefesinin insan ve toplum hayatında oynadığı önemli rolün vurgulanması bu eserde temel hedef olarak seçilmişti... devam için tıklayınız.
 • Ders Özetleri 1970-1982
 • Michel Foucault, Ders Özetleri 1970-1982, Selahattin Hilav, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993
Toplumumuzda bir başka dışlama ilkesi daha var: bu bir yasak değilse bile, bir paylaşım ve bir kovuş. Akıl ile delilik arasındaki karşıtlığı kastediyorum. Orta Çağ'ın derinliklerinden buyana deli, söyleminin diğer insanlarırikiler gibi yayılabilmesine imkan bulunmayan kişidir: söylediği şeyin bir hiç ve söylenmemiş kabul edildiği, ne doğruluğu ne de önemi olduğu, adalet önünde değer taşımadığı, bir eylemi veya bir sözleşmeyi doğrulamaya yetmedi­ği, hatta kilisede bile özün -biçim- değiştirmesine ve kutsal ekme­ği bedene dönüştürmeye yardım etmediği görülür; buna karşın, her türlü söylemin karşıtı olarak, ona, gizli bir hakikati bildirmek, gelecekten haber vermek, olanca saflığı içinde, başkalarının bilgeli­ği... devam için tıklayınız.
 • Ermeni Müverrihlerine Göre Moğollar
 • Müverrih Kiragos, Ermeni Müverrihlerine Göre Moğollar, Gürsoy Solmaz, Elips Kitap, Ankara, 2009
'Ermeni Müverrihlerine Göre Moğollar'da, birkaç yüzyıl önce, belirli bir coğrafyanın insanları arasında geçen kanlı savaşlar, yaşanan dehşetli açlık günleri, o günlere bizzat tanık olmuş Ermeni müverrihlerin bakış açısıyla anlatılmıştır. Bu çalışma, canlı tasvirlerle günümüz diline aktarılırken o dönemlerin tarihî olayları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Dönemin, önemli bir kaynak eseri olan bu kitabı okurken, insanların savaş günlerinde düştükleri sıkıntılı durumları, hayatta kalmak için harcadıkları çabayı göreceksiniz. O zamanlara damgasını vurmuş, bugün ise adlarını yalnızca tarihî belgelerden bildiğimiz kralların, hanların ve hükümdarların iktidar mücadelesinin inanılması güç sonuçlarına tanık... devam için tıklayınız.
 • Su Üstüne Yazı Yazmak
 • Muhyiddin Şekur, Su Üstüne Yazı Yazmak, Senai Demirci, Sevin Oktay, İnsan Yayınları, İstanbul, 2000
Yazar sufilik yolunda edindiği tecrübeleri içtenlikle ve muhteşem bir anlatımla anlatıyor. Yaşadığı her tecrübeyi her manevi tekamülü ve içine düştüğü her ikilem ve umutsuzluğu okuyucuyla paylaşıyor. Okuyucu hem bu tecrübelerin akıcı serüvenine kapılmaktan kendini alamıyor hem de eline kendisini değerlendirmek ve içinde bulunduğu manevi durumu düşünmek için altın bir fırsat çıkıyor. Muhyiddin Şekur kitapta yer yer şeyhinin sohbetlerini de aktararak aşkı arayanlara fakat ona nasıl ulaşılacağını bilmeyenlere rehber oluyor. Bu yolda ilerlemenin ancak içimizdeki benimizi tamamen eriterek, bizi kendisine esir eden heva ve heveslerimizden sıyrılarak ve kendimizi Rabbimizin iradesine teslim ederek gerçekleşebileceğini... devam için tıklayınız.
 • Farabide Devlet Felsefesi
 • Bayraktar Bayraklı, Farabide Devlet Felsefesi, Doğuş Yayınları, İstanbul, 1983
İslâm düşünce tarihinde özgün bir yeri olan Fârâbî'nin genel düşünce sistematiğinin anlaşılabilmesi için, ilk elde edilmesi gereken şey, bir disiplin olarak felsefe hakkında özenli ve çerçevesi belirlenmiş bir bakış açısı sahibi olmaktır. Elinizdeki eser, bir İslam filozofu olarak Fârâbî'nin devlet felsefesine ilişkin görüşlerinin incelendiği; onun, İslâm'ın ana karakterine bağlı kalarak ince bir zihin işçiliği yaptığı Medînetü'l-Fâdıla isimli eseri eksen alınarak yapılan bir çalışmanın ürünüdür.... devam için tıklayınız.
 • İslami İlimlere Giriş
 • Hasan Hanefi, İslami İlimlere Giriş, Muharrem Tan, İnsan Yayınları, İstanbul, 1994
Hasan Hanefi, Mısırlı bir İslam felsefecisi. Bilhassa İslami çözümlemeleri günümüz sorunlarına uygulamadaki köklü yaklaşımıyla dikkat çeken bir düşünür. Bu kitapta Kur'an İlimleri, Hadis İlimleri, Usuli din İlmi, Usuli Fıkh ilmi vd. gibi konuları anlaşılır bir üslupla ele alan Hasan Hanefi'nin, İslami İlimler'in genel bir çerçevesini çizdiği söylenebilir. Ancak, Hanefi bununla kalmayıp okuyucuya yer yer oldukça ayrıntılı bilgiler ve alternatif görüşler sunuyor ve konulara güncelleştirici yorumlar da getiriyor. Kur'an'ın neden Arapça nazil olduğu, Kur'an'ın metninin nasıl korunduğu; Cenab-ı Hakk'ın varlığına ilişkin tartışmalar; akıl ve nakil çatışmasında izlenecek usuller bu kitabı ilginç kılan alt başlıkl... devam için tıklayınız.
Toplam Tıklama: 88420 Aktif Ziyaretçi Sayısı: 3
Tüm Hakları Saklıdır. WebMaster:Osman Selvi